V rezervaci je chráněna mozaika druhově bohatých upolínových, rašelinných a smilkových luk typická pro centrální část CHKO s řadou vzácných společenstev a druhů. Velkou vzácností je především drobná vrba borůvkovitá, dříve nezvěstný druh české květeny. Najdeme ji v porostech rašeliníků, vachty trojlisté a zábělníku bahenního. Na vlhkých loukách kromě upolínu nejvyššího rostou silně ohrožené druhy kosatec sibiřský, ostřice stinná, prstnatec listenatý, ohrožená vrba rozmarýnolistá a prstnatec májový. Chudé smilkové louky hostí též řadu pozoruhodných druhů: všivec lesní, hadí mord nízký, hrachor horský, tučnici obecnou.

Jedno z pramenišť je slatinného charakteru, roste zde tolije bahenní a mech vlasolistec vlhkomilný. Zajímavé jsou i drobné vodní plochy s rdestem vzplývavým.

Během posledních let bylo provedeno odstranění náletů smrku a části křovin s vrbou ušatou. Každoročně je zajištěno ruční sekání asi třetiny plochy luk.

Část Národní přírodní památky Upolínová louka je zpřístupněna poválkovým chodníkem. Návštěvu doporučujeme zejména počátkem června, kdy kvetou upolíny a začínají i kosatce sibiřské.